Gearing

Gearing er et udtryk for omfanget af gæld i forhold til egenkapital.

Af Preben Jul Larsen

25 års erfaring med ejendomsinvestering

Hvad er gearing?

At geare en investering er grundlæggende et udtryk for at låne penge til at betale for købet af et investeringsobjekt, f.eks. en udlejningsejendom, aktier mv.  

Det vil sige, at man f.eks. kan købe en ejendom til 5 mio. kr. ved at betale 1 mio. kr. selv og låne 4 mio. kr. i bank eller realkreditinstitut til at betale resten af købesummen. Til gengæld får bank/realkreditinstitut sikkerhed i ejendommen samtidig med, at investor får afkast af den fulde investering. 

Hvis man har en “høj gearing”, betyder det, at investors eget kontante indskud udgør en relativ lav andel af aktivets værdi, i ovenstående tilfælde 1 mio. ud af 5. mio.

Hvad er fordelen ved gearing?

Ved at geare sin ejendomsinvestering og købe ejendomme for lånte penge kombineret med kontant indskud, opnår man flere fordele, bl.a. at man kan købe ejendomme uden at skulle bruge mange år på at spare hele købesummen op samt, at man får afkast og værdistigning af et større beløb end sin egen investerede kapital.

Hvad skal man være opmærksom på ved gearing?

At geare sin investering, altså at låne penge til at betale for f.eks. en udlejningsejendom, giver mange fordele, men indeholder også ulemper og risici. 

Mens gearingen kan øge det relative afkast af den investerede kapital, skal dette sammenholdes med renteudgiften på lånet, som fratrækkes ejendommens driftsoverskud for at få et samlet, økonomisk overblik. 

En risiko ved gearing er, at man ved nogle lån kan have en variabel rente, som kan stige, uden indtægterne nødvendigvis stiger tilsvarende, og dermed forringe eller måske give negativt, fremtidigt afkast, såfremt renten overstiger afkastet på investeringen. 

En anden risiko er, at hvis ejendommens værdi falder, uden gælden nedbringes tilsvarende, vil egenkapitalen, også kaldet friværdien, udgøre en mindre andel af ejendommens værdi, og dermed øges gearingen.