Huslejenævn 

Huslejenævn er en offentlig nedsat nævn, der afgør tvister mellem lejer og udlejer i udlejningsboliger.

Af Preben Jul Larsen

25 års erfaring med ejendomsinvestering

Hvad er et huslejenævn?

Huslejenævnet er en kommunal, administrativ myndighed bestående

af en kommunalt udnævnt formand og to kyndige nævnsmedlemmer, der ofte hver især er indstillet af hhv. en lejer- og en udlejerorganisation.

Hvad laver huslejenævnet?

Huslejenævnet træffer afgørelse i tvister (uenigheder) mellem lejere

og udlejere af private udlejningsejendomme i henhold til reglerne i

lejelovgivningen.

Det kan f.eks. være tvister om lejens størrelse, istandsættelsesudgifter ved fraflytning, fejlagtige og ulovlige opkrævninger mv.

Er huslejenævnets afgørelse bindende?

Sager afgjort af huslejenævnet kan ankes, og af hver af parterne indbringes for boligretten inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen, i modsat fald er afgørelsen bindende for parterne.

Eksempel på en huslejenævnsafgørelse

En huslejenævns afgørelse kan se ud som nedenviste eksempel: